Arbetslag F-2

I arbetslag F-2 ingår förskoleklass och klass 1 och 2. Här arbetar förskollärare, lärare och fritidspedagoger tillsammans för att skapa en helhet för alla elever. Vi har samlad skoldag mellan kl 8.15 och 14.00, där fritids är integrerad i skolverksamheten.
Förskoleklassen har samma skoltider som årskurs 1 och 2.
Varje elev har en hemvist och en ansvarslärare som är den som tar hand om eleven lite extra och har hand om föräldrasamverkan och utvecklingssamtal. Eleverna planerar och utvärderar sitt arbete i sin loggbok, där man även som förälder kan följa sitt barns skolgång. Eleverna arbetar både i både åldershomogena och åldersblandade grupper. Vi arbetar med en kursplan under året där flera ämnen är integrerade. Utomhuspedagogik är en naturlig del av undervisningen, med en utedag i veckan under hela året. I klassrummen finns konkret montessorimaterial som ger eleverna möjlighet att lära med flera sinnen. Eleverna i årkurs 1 och 2 har lektioner med musiklärare och idrottslärare. Alla elever har dans med danspedagog från kulturskolan.
På morgonen och eftermiddagarna har vi fritids för de barn mellan 6 och 10 år som har behov av det. Fritids har också öppet på loven.