Klagomål och Visselblåsare

Klagomål (för vårdnadshavare)


Enligt skollagen 4 kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

  • Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagog/lärare på förskolan/skolan/fritids.
  • Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolans eller skolans rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att reagera och utreda.
  • Om du fortfarande är missnöjd gör då ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsformulär via länk nedan.
  • Om du anser att Skolan inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar och du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen: http://www.skolinspektionen.se

Naturligtvis går det också bra att ringa, maila eller boka ett möte för att framföra ditt klagomål, Vi kommer då att fråga om vi ska ska betrakta detta som ett klagomål. Om så är fallet startas en utredning.

Visselblåsarfunktion (för anställda och övriga intressenter)

Sedan den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen gäller vid rapportering i arbetsrelaterade sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Med ett arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, och där personen har fått information om missförhållanden.

Hur gör du en anmälan?


Rapporterar anonymt via att klicka på denna länk (du skickas vidare till Visselblåsarfunktionen hos vårt ägarbolag Atvexa).